ALGEMENE

VOORWAARDEN

Artikel 1 Begrippen

De organisatie: de Dansplaats 


Overeenkomst:

De overeenkomst is gebaseerd op deze algemene voorwaarden van de Dansplaats, waarin de deelnemers een schriftelijke overeenkomst aangaan voor de trainingen bij de Dansplaats.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de deelnemer een overeenkomst is aangegaan voor danslessen van de Dansplaats. Op iedere activiteit zijn deze voorwaarden van toepassing. Ieder gebruik van de diensten van de Dansplaats geschiedt voor eigen risico van de deelnemer. Iedere deelnemer dient voor het gebruik van welke voorziening dan ook deelname aan welke activiteit dan ook, zich ervan te vergewissen of gebruik of deelname voor desbetreffende persoon medisch verantwoord is. Daarnaast dient iedere deelnemer verzekerd te zijn tegen ongevallen. Indien de Dansplaats het advies heeft gegeven om bij de huisarts een verwijsbrief te gaan halen voor aanvang van trainen, dient de sporter dit te doen.

 

Artikel 3 Betalingsvoorwaarden en tarieven

Bij de overeenkomst van klanten van de Dansplaats zal de Dansplaats meedelen wanneer en hoe het bedrag dient te worden voldaan. Indien de deelnemer niet binnen de betalingstermijn vermeld op factuur betaalt is de Dansplaats gerechtigd deelname aan de lessen van de klant te weigeren totdat de betaling ontvangen is. Indien de Dansplaats over dient te gaan tot incasso van haar vordering op u, bent u tevens alle buitengerechtelijke incassokosten en wettelijk rente verschuldigd. Wanneer een automatisch incasso wordt gestorneerd mag de Dansplaats een bedrag van €5,- aan administratiekosten in rekening brengen om het incassobedrag alsnog te voldoen.

De Dansplaats betaalt geen contributie terug.

 

De genoemde prijzen zijn incl. BTW. Lessen waar de BTW tarieven voor gelden worden in rekening gebracht. Indien door onverwachte omstandigheden de kosten stijgen is de Dansplaats gerechtigd de prijzen te verhogen. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 4 Opzegging lidmaatschap

4.1 De Dansplaats betaalt geen contributie terug.

4.2 Er geldt een opzegtermijn van één maand. Bij het niet tijdig opzeggen zijn de algemene voorwaarden van artikel 4.1 van toepassing.


Artikel 5 Uitvoering van de opdracht

Op de Dansplaats rust de verplichting tot het, gelet op het doel en activiteit, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemers gedurende de activiteit. De inhoud en het aantal deelnemers worden bepaald door de Dansplaats.

De Dansplaats voert de werkzaamheden van danslessen uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting. Dat wil zeggen dat de Dansplaats niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de deelnemer gestelde doel.

 

Artikel 6 Aansprakelijkheid

De Dansplaats is niet aansprakelijk wanneer bij de Dansplaats, door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze aan de deelnemer en/of derden toebehoren zaken verloren gaan. De Dansplaats is niet aansprakelijk als de deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt aan deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de gegeven instructies, dan wel aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer. De deelnemer verklaart hierbij dat hij of zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen voor eigen risico zal ontvangen.

 

De kosten van enig ongeval of letsel zullen geheel door hem of haar worden gedragen. De deelnemer verklaart hierbij reeds nu voor als dan afstand te doen van alle rechten tot het herstellen van een schade actie tegen de Dansplaats wegens vergoeding van kosten, schaden en interesten als gevolg van enig ongeval of letsel ten gevolge van uitvoering van diensten die de Dansplaats aanbiedt. De klant dient de Dansplaats te vrijwaren voor schade die hij of zij bij andere deelnemers veroorzaakt.

 

Artikel 7 Ontbinding

De Dansplaats is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de klant niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet.

 

Artikel 8 Ziekte en afwezigheid

Bij ziekte of afwezigheid van de lesgever worden de deelnemers indien nodig tijdig op de hoogte gebracht. Lessen worden indien mogelijk op een later tijdstip ingehaald en/of een vervanger wordt ingezet. 

 

Artikel 9 Huisregels

De Dansplaats verwacht van de deelnemers dat ze tijdig in de les aanwezig zijn. Dit voorkomt blessures en ergernissen van medesporters.  Het dragen van geschikte sportkleding en –schoeisel wordt verwacht van de deelnemers, in het oogpunt van veiligheid en hygiëne.  Tijdens de les mag er uit veiligheidsoverweging niet worden gegeten (bijv. kauwgom) en moeten de sieraden af/uit.  De haren worden in een staart, vlecht of knot gedragen wanneer de haren dusdanig lang zijn dat ze afleidend zijn en/of het zicht van de danser belemmeren.

 

Artikel 10 Overmacht, vakanties en algemene erkende feestdagen

Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. De Dansplaats is niet gebonden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden. Bij ziekte van de docent en lesuitval door overmacht, wordt voor de docent/klant een alternatief geboden, indien mogelijk.  Tijdens vakanties en feestdagen worden de landelijke schoolvakanties aangehouden. Mits vooraf met de leden wordt gecommuniceerd.

 

Artikel 11 Vertrouwelijkheid

De Dansplaats is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van en over de danser. De persoonlijke gegevens van de danser zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van de Dansplaats gebruikt. Desbetreffende gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld. Met het inleveren van het inschrijfformulier (zowel fysiek als digitaal) heeft de Dansplaats het recht op plaatsen van foto’s en/of video’s van de deelnemer. Is dit niet gewenst, dan moet dit schriftelijk worden aangegeven.

 

Artikel 12 Geschillen

Met eventuele klachten kan de klant zich wenden tot de Dansplaats. Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar de Dansplaats is gevestigd. In alle gevallen is het Nederlands Recht van toepassing

 

Bij het ondertekenen van het inschrijfformulier of het akkoord gaan van het digitaal inschrijfformulier van de website gaat u akkoord met de gestelde Algemene Voorwaarden van de Dansplaats.